Wie betaalt uw letselschade?


Je hebt letselschade en wilt hiervoor een vergoeding. De eerste stap is uitzoeken wat er onder letselschade valt. Dit is alle schade die is ontstaan als direct gevolg van een ongeval. Vervolgens is de vraag wie jouw letselschade gaat betalen. De schadevergoeding kan uit 4 bronnen komen.

1. De eigen verzekering

De eerste mogelijkheid is de eigen verzekering. Er zijn verschillende verzekeringen waar je mogelijk een schadeclaim kunt indienen. Zoals de autoverzekering, reisverzekering en kostbaarhedenverzekering. Voor de auto of motor bestaan er de ongevallen-inzittenden-verzekering: (OIV) en de schadeverzekering inzittenden (SVI). De OIV dekt vaak een vast bedrag dat in de polis staat. De SVI vergoedt de werkelijk geleden schade. Informeer bij jouw verzekeraar welke schade precies wordt gedekt.

2. Sociale voorzieningen en sociale verzekeringen

De tweede mogelijkheid voor vergoeding van letselschade zijn de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

Sociale voorzieningen (Wmo en AWBZ)

Wmo

De Wmo richt zich erop om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Een aanvraag is mogelijk voor aanpassingen in de woning, voorzieningen voor vervoer, rolstoel en hulp in de huishouding. Een aanvraag moet bij de gemeente worden ingediend.

AWBZ

De AWBZ geeft ondersteuning bij zorg, handicap, langdurige ziekte en ouderdom. Als het gaat om ondersteuning voor een periode langer dan drie maanden, dan kom je in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kies je zelf jouw hulpverlener en ook de momenten waarop je gebruik maakt van de hulpverlener.

Sociale verzekeringen (ZW, WIA en IVA)

Ook zijn er in Nederland een aantal sociale verzekeringen, waaronder de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze verzekeringen dekken het risico van arbeidsongeschiktheid en zorgen voor inkomen.

Eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Als je als werknemer door een ongeval arbeidsongeschikt raakt, dan heb je meestal recht op doorbetaling van minimaal 70% van het loon voor een periode van 2 jaar. Veel werkgevers betalen zelfs meer dan 70%. Heb je als werknemer geen recht op doorbetaling van het loon van jouw werkgever, dan krijg je een uitkering op grond van de Ziektewet. De Ziektewet betaalt 70% van het inkomen in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid. De Ziektewetuitkering is gebonden aan een maximum.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Ben je langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt, dan krijgt je mogelijk een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkeringen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Je krijgt WGA als je nog gedeeltelijk werkt. Kan je niet of nauwelijks meer werken? Dan ontvang je een IVA-uitkering.

Zelfstandigen

Als je als zelfstandige werkt, dan heb je geen recht op een wettelijke voorziening. Je moet zelf zorgen voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

3. De verzekering van de wederpartij

Als de schade niet wordt betaald door jouw eigen verzekering of de sociale voorzieningen of sociale verzekeringen, dan moet de schade worden betaald door de partij die aansprakelijk is. Meestal is de dader verzekerd en kan je bij de verzekeraar van de dader terecht voor jouw schade.

Verkeersongeval

Bij verkeersongevallen waarbij een auto of motor betrokken is, kan je jouw claim meestal rechtstreeks indienen bij de WAM-verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. WAM staat voor Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. In deze wet is ook geregeld dat het slachtoffer zich direct kan wenden tot de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Wel zo praktisch, bijvoorbeeld als de dader de schade weigert te melden bij zijn/haar WAM-verzekeraar.

Schuldvraag

Als je iemand aansprakelijk wilt stellen voor letselschade ontstaan door een verkeersongeval, dan moet diegene een fout hebben gemaakt in het verkeer. Denk daarbij aan het niet verlenen van voorrang of door rood rijden waardoor het ongeluk ontstond. Als jouw gedrag heeft bijgedragen aan het letsel, bijvoorbeeld omdat je geen helm droeg, dan kan de aansprakelijkheid worden verdeeld.

4. Fondsen

De vierde mogelijkheid voor vergoeding van letselschade is een schadefonds aanschrijven. Deze mogelijkheid komt in beeld, als er geen andere optie is om de schade te verhalen. Voorbeelden van fondsen zijn het Schadefonds Geweldsmisdrijven (bij misdrijven) en het Waarborgfonds Motorverkeer (als de dader (auto/motor) onverzekerd is).https://www.juridisch.nl/letselschade/beroepsziekte/wie-betaalt-uw-letselschade/