De EU introduceert een nieuw orgaan: de AI Office


Op 21 februari 2024 is beslissing van de Europese Commissie om het Europees AI-bureau (“AI Office”) op te richten officieel van kracht geworden. De AI Office is een nieuwe entiteit, dat als centraal coördinerend orgaan zal dienen voor AI-beleid op EU-niveau. De AI Office zal binnen de Europese Commissie worden opgericht als onderdeel van de administratieve structuur van het directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie (“CONNECT”). De AI Office zal samenwerken met verschillende commissieafdelingen, EU-agentschappen, bedrijven en de 27 EU-lidstaten.

Bevoegdheden

De AI Act – die ten grondslag ligt aan de AI Office – reguleert AI-systemen op basis van het potentiële risico dat ze vormen voor de betrokkenen en de samenleving. Systemen die als hoog risico worden beschouwd, zullen onderworpen zijn aan strenge regels voordat ze toegang krijgen tot de EU-markt. Zodra deze AI-systemen beschikbaar worden gesteld, staan ze onder toezicht van nationale autoriteiten, met ondersteuning van de AI Office binnen de Europese Commissie. De AI Office zal geen afbreuk doen aan de bevoegdheden van de nationale bevoegde autoriteiten en de organen en instanties van de EU bij het toezicht op AI-systemen, zoals bepaald in de AI Act.

Taken AI Office

De AI Office zal dienen als het centrum van AI-expertise binnen de EU. Het zal dan ook een cruciale rol moeten gaan spelen bij de implementatie van de AI Act, met name op het gebied van general purpose AI (“GPAI”). Onder andere door:

  • Het bevorderen van een uniforme toepassing van de AI Act.
  • Assistentie bieden bij het opstellen van richtlijnen en handleidingen om de praktische uitvoering van de AI Act te ondersteunen.
  • Technische ondersteuning, advies en hulpmiddelen bieden voor de oprichting en werking van ‘AI regulatory sandboxes’.
  • Het tot stand brengen van samenwerking tussen aanbieders van AI-modellen en AI-systemen om beste praktijken te bevorderen en bij te dragen aan de ontwikkeling van gedragscodes.

De AI Office zal onder andere de volgende taken uitvoeren:

  • Het ontwikkelen van hulpmiddelen, methodologieën en benchmarks voor het evalueren van de capaciteiten van general purpose AI-modellen (“GPAI-modellen”), in het bijzonder zeer grote GPAI-modellen met systemische risico’s.
  • Toezicht houden op de implementatie en toepassing van regels op GPAI-modellen en GPAI-systemen.
  • Het monitoren van de opkomst van onvoorziene risico’s die voortvloeien uit deze modellen.
  • Onderzoek naar mogelijke overtredingen van regels op GPAI-modellen en GPAI-systemen.
  • Het ondersteunen van de uitvoering van regels op verboden AI-praktijken en hoogrisico AI-systemen in coördinatie met relevante instanties.

Samenwerking

Samenwerking met internationale organisaties, EU-instanties, experts en belanghebbenden zal essentieel worden voor de AI Office. Het zal bijvoorbeeld nauw gaan samenwerken met de European Artificial Intelligence Board, gevormd door vertegenwoordigers van lidstaten, en het European Centre for Algorithmic Transparency van de Europese Commissie. De AI Office zal ook het AI Pact beheren, waardoor bedrijven kunnen samenwerken met de Europese Commissie en andere belanghebbenden.


Bepalen snel of de AI Act in jouw situatie van toepassing!

Doe de AI checklisthttps://www.ictrecht.nl/blog/de-eu-introduceert-een-nieuw-orgaan-de-ai-office